Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Alkohol, tobak och spel (15)

  Bygga, bo och miljö (37)

  • Ajourhållning av lägenhetsregistret. Småhus inklusive fritidshus

   Här ska fastighetsägare lämna förslag till kommunen om nya lägenhetsnummer.

    

   Här ska fastighetsägare lämna förslag till kommunen om nya lägenhetsnummer.

    

  • Anmälan om verksamhet med bassängbad m.m.

   Anmälan enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

   Anmälan enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

  • Begäran om planbesked

   Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

    

    

   Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

    

    

  • Brandfarliga varor, gasol

   Den som hanterar brandfarliga varor yrkesmässigt eller i större mängd behöver oftast ha tillstånd för hanteringen. Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och brandreaktiva varor

   Den som hanterar brandfarliga varor yrkesmässigt eller i större mängd behöver oftast ha tillstånd för hanteringen. Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och brandreaktiva varor

  • Cistern installation/avinstallation - anmälan

   Enligt 4 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24).

   Enligt 4 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24).

  • Drift av förskola, fritidshem och skola - anmälan enligt 38 § förordning (1998:899)

   Drift av förskola, fritidshem och skola enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

    

   Drift av förskola, fritidshem och skola enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

    

  • Driftstörning i verksamhet - avvikelse anmälan

   Här gör du som verksamhets / företagare anmälan om driftstörning eller avvikelse t.ex. onormalt buller, brand, okontrollerat utsläpp m.m.

    

   Här gör du som verksamhets / företagare anmälan om driftstörning eller avvikelse t.ex. onormalt buller, brand, okontrollerat utsläpp m.m.

    

  • Eldstad/rökkanal - anmälan

   E-tjänst för anmälan om eldstad/rökkanal

    

   E-tjänst för anmälan om eldstad/rökkanal

    

  • Fordonsbranschen - årsrapport

   Årsrapport för fordonsbranschen ska skickas in före mars månads utgång.

   Årsrapport för fordonsbranschen ska skickas in före mars månads utgång.

  • Förhandsbesked - ansökan

   Här kan du ansöka om förhandsbesked

   Här kan du ansöka om förhandsbesked

  • Föroreningsskada - Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada

   Anmäl om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt 10 kap miljöbalken samt 28 § förordning (1998:899)

   Om tillsynsmyndigheten bedömer att efterbehandlingsåtergärderna kan leda till betydande skada eller olägenhet, kan myndigheten förlägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd för saneringsverksamheten hos länsstyrelsen.

    

    

   Anmäl om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt 10 kap miljöbalken samt 28 § förordning (1998:899)

   Om tillsynsmyndigheten bedömer att efterbehandlingsåtergärderna kan leda till betydande skada eller olägenhet, kan myndigheten förlägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd för saneringsverksamheten hos länsstyrelsen.

    

    

  • Gödselspridning - Dispens ansökan

   Ansökan om dispens från vissa av kraven om gödselspridning i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62, 2015:21) om miljöhänsyn i jordbruket vad gäller växtnäring.

    

   Gödsel kan leda till utsläpp av kväve och fosfor. Det bidrar till övergödda sjöar, vattendrag och hav samt höga kvävehalter i grundvatten. För att minska miljöpåverkan finns regler för hur du ska hantera gödsel och planera din växtodling. 

   Ansökan om dispens från vissa av kraven om gödselspridning i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62, 2015:21) om miljöhänsyn i jordbruket vad gäller växtnäring.

    

   Gödsel kan leda till utsläpp av kväve och fosfor. Det bidrar till övergödda sjöar, vattendrag och hav samt höga kvävehalter i grundvatten. För att minska miljöpåverkan finns regler för hur du ska hantera gödsel och planera din växtodling. 

  • Inrättande av avloppsanläggning - ansökan

    

   Här ansöker du om tillstånd för avloppsanläggning

    

   Här ansöker du om tillstånd för avloppsanläggning

  • Kompostering av organiskt hushållsavfall - ansökan

   För att få kompostera hushållsavfall behöver du ansöka det till kommunen.  Ansökan enligt avfallsförordningen (2011:927) 45 § och lokal renhållningsordning

   För att få kompostera hushållsavfall behöver du ansöka det till kommunen.  Ansökan enligt avfallsförordningen (2011:927) 45 § och lokal renhållningsordning

  • Kontrollansvarig - Anmälan

   Använd denna e-tjänst för att anmäla kontrollansvarig

   Använd denna e-tjänst för att anmäla kontrollansvarig

  • Livsmedelsverksamhet - anmälan om registrering

   Här kan du anmäla och registrera din livsmedelsverksamhet direkt via e-tjänst
   Artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004

   Här kan du anmäla och registrera din livsmedelsverksamhet direkt via e-tjänst
   Artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004

  • Livsmedelsverksamhet - anmälan om ändring/upphörande

   Denna e-tjänst används för anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsanläggning. 

    

   Denna e-tjänst används för anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsanläggning. 

    

  • Miljöfarlig verksamhet - anmälan

   Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 §

   Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 §

  • Misstänkt matförgiftning - anmälan

   Om du misstänker att du blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Burlövs kommun kan du anmäla detta här. 

   Om du misstänker att du blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Burlövs kommun kan du anmäla detta här. 

  • PCB-sanering av fogmassor - anmälan

   Sanering ska anmälas till kommunen senast tre veckor innan saneringsarbetena påbörjas enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.

    

   Sanering ska anmälas till kommunen senast tre veckor innan saneringsarbetena påbörjas enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.

    

  • Registrering av dricksvattenanläggning - anmälan

   Anmälan om ny dricksvattenanläggning eller befintlig anläggning t.ex. ändrad beredning, ändrad råvattentäkt. 

   Anmälan om ny dricksvattenanläggning eller befintlig anläggning t.ex. ändrad beredning, ändrad råvattentäkt. 

  • Skylt/ljusanordning - ansökan om lov

   Förenklad e-tjänst för bygglovsansökningar för att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning.

   Förenklad e-tjänst för bygglovsansökningar för att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning.

  • Sotning av egen anläggning- ansökan

   Ansökan om dispens för fastighetsägare att utföra sotning på den egna fastigheten

   Ansökan om dispens för fastighetsägare att utföra sotning på den egna fastigheten

  • Störning - anmälan

   Med denna e-tjänst kan du anmäla om du upplever störning i form av t.ex. buller, ventilation, fukt eller mögel, störande grannar, lukt, temperatur, avfall, utsläpp avlopp, vedeldning och skadedjur.

    

   Med denna e-tjänst kan du anmäla om du upplever störning i form av t.ex. buller, ventilation, fukt eller mögel, störande grannar, lukt, temperatur, avfall, utsläpp avlopp, vedeldning och skadedjur.

    

  • Tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område - ansökan

   Om du bor inom detaljplanelagt område och vill hålla vissa djur på din fastighet måste du ha tillstånd. Det gäller nötkreatur, häst, get, får och svin, samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur

   Om du bor inom detaljplanelagt område och vill hålla vissa djur på din fastighet måste du ha tillstånd. Det gäller nötkreatur, häst, get, får och svin, samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur

  • Uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändamål - ansökan

   Användning av avfall för anläggningsändamål.

   Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 29 kap miljöprövningsförordningen (2013:251).

   Användning av avfall för anläggningsändamål.

   Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 29 kap miljöprövningsförordningen (2013:251).

  • Utsortering av bygg- och rivningsavfall - Ansökan om dispens

   Här kan du som hanterar bygg- och rivningsavfall ansöka om dispens från att sortera ut viss typ av avfallsslag.

   Här kan du som hanterar bygg- och rivningsavfall ansöka om dispens från att sortera ut viss typ av avfallsslag.

  • Verksamhet med hygienisk behandling - anmälan

   Verksamhet enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5 och 2014:1) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

   Verksamhet enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5 och 2014:1) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

  • Värmepump installation - anmälan

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

  • Växthus - Årsrapport

   Här kan du fylla i och skicka in din årsrapport för växthus direkt via e-tjänst.

   Här kan du fylla i och skicka in din årsrapport för växthus direkt via e-tjänst.

  • Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel - Ansökan

   Ansökan/anmälan enligt NFS 2015:2 och 2015:3, se även förordning 2014:425 om bekämpningsmedel

   Ansökan/anmälan enligt NFS 2015:2 och 2015:3, se även förordning 2014:425 om bekämpningsmedel

  Förskola och skola (19)

  Kommun och politik (4)

  Kontakta oss (2)

  Kultur, fritid och föreningsliv (3)

  Löneservice (1)

  Näringsliv och organisationer (4)

  Stöd och omsorg (16)

  • Bostadsanpassning - Ansökan

   Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.  Här hittar du även blankett för fullmakt och medgivande från fastighetsägare. Du ansöker digitalt genom att med bank-id logga in i vårt system för att ansöka. Det går även att använda en blankett  och skicka in den till Burlövs kommun

   Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.  Här hittar du även blankett för fullmakt och medgivande från fastighetsägare. Du ansöker digitalt genom att med bank-id logga in i vårt system för att ansöka. Det går även att använda en blankett  och skicka in den till Burlövs kommun

  • Försörjningsstöd - Nyansökan (Blankett)

   Enligt socialtjänstlagen 4 kap. har du rätt till försörjningsstöd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet är behovsprövat och utbetalas av kommunens socialtjänst.

   Enligt socialtjänstlagen 4 kap. har du rätt till försörjningsstöd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet är behovsprövat och utbetalas av kommunens socialtjänst.

  • Informationssamtal ansökan

   Informationssamtal
   Om ett barn bor i Burlövs kommun erbjuder familjerätten föräldrarna Informationssamtal (Lag 2021:530). I informationssamtal får föräldrar relevant information som syftar till att de ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

   Informationssamtal
   Om ett barn bor i Burlövs kommun erbjuder familjerätten föräldrarna Informationssamtal (Lag 2021:530). I informationssamtal får föräldrar relevant information som syftar till att de ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

  • Insatser enligt LSS, ansökan

   Här kan du ansöka om insatser enligt LSS, lagen om stöd och service, digitalt eller via blankett.

   För att kunna starta e-tjänsten krävs att sökande har ett eget bank-id.
   I annat fall kan ni använda blanketten eller inkomma på annat sätt t.ex. muntligt till kommunens handläggare.

   Här kan du ansöka om insatser enligt LSS, lagen om stöd och service, digitalt eller via blankett.

   För att kunna starta e-tjänsten krävs att sökande har ett eget bank-id.
   I annat fall kan ni använda blanketten eller inkomma på annat sätt t.ex. muntligt till kommunens handläggare.

  • Nyttjanderättshavares - medgivande

   För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag måste alla kontraktsinnehavare eller bostadsrättshavare till bostaden ge sitt medgivande till att de sökta anpassningsåtgärderna får utföras. Det vill säga att om någon annan än du, helt eller delvis, står på kontraktet till hyresrätten eller på köpeavtalet för bostadsrätten så ska den/de godkänna anpassningsåtgärderna.

   För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag måste alla kontraktsinnehavare eller bostadsrättshavare till bostaden ge sitt medgivande till att de sökta anpassningsåtgärderna får utföras. Det vill säga att om någon annan än du, helt eller delvis, står på kontraktet till hyresrätten eller på köpeavtalet för bostadsrätten så ska den/de godkänna anpassningsåtgärderna.

  • Samarbetssamtal - ansökan

   Här kan du ansöka om samarbetssamtal

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten.

   Här kan du ansöka om samarbetssamtal

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten.

  • Stöd gällande barn, ungdom och familj - ansökan

   Här kan du som är över 15 år ansöka om stöd för egen del eller för ditt barn som du är vårdnadshavare för eller för stöd i din föräldraroll.

   Här kan du som är över 15 år ansöka om stöd för egen del eller för ditt barn som du är vårdnadshavare för eller för stöd i din föräldraroll.

  • Stödsamtal med familjebehandlare eller missbruksbehandlare

   Stödsamtal med familjebehandlare eller missbruksbehandlare

   Vi på öppenvården Magnolian utgår från dina eller familjens önskemål och strävar efter att skapa förändring och hitta lösningar som är hållbara för dig/ er. Tillsammans med dig hittar vi lösningar för att förändra det som du/ni upplever som svårigheter.

   Stödsamtal med familjebehandlare eller missbruksbehandlare

   Vi på öppenvården Magnolian utgår från dina eller familjens önskemål och strävar efter att skapa förändring och hitta lösningar som är hållbara för dig/ er. Tillsammans med dig hittar vi lösningar för att förändra det som du/ni upplever som svårigheter.

  • Trygghetscirkeln - Anmälan

   En kostnadsfri kurs för vårdnadshavare till barn i åldern 4 månader till 6 år.

   I trygghetscirkeln pratar vi om förhållningssätt och hur våra barn kan bli tryggare. Du får tips på hur du kan förstå och möta ditt barns behov på bästa sätt.

   En kostnadsfri kurs för vårdnadshavare till barn i åldern 4 månader till 6 år.

   I trygghetscirkeln pratar vi om förhållningssätt och hur våra barn kan bli tryggare. Du får tips på hur du kan förstå och möta ditt barns behov på bästa sätt.

  • Val av utförare för stöd- och serviceinsatser

   Val av stöd- och serviceinsatser:

   - Tvätt

   - Städ

    - Ledsagarservice enligt socialtjänstlagen

    - Avlösarservice enligt socialtjänstlagen

   Val av stöd- och serviceinsatser:

   - Tvätt

   - Städ

    - Ledsagarservice enligt socialtjänstlagen

    - Avlösarservice enligt socialtjänstlagen

  Trafik och infrastruktur (13)

  • Blomlådor som farthinder - ansökan

   Här kan du ansöka om blomlådor som farthinder.

   Här kan du ansöka om blomlådor som farthinder.

  • Digital trygghetsvandring

   Lämna din synpunkt på vilka platser du känner dig trygg eller otrygg i kommunen mellan 20 mars och 20 april.

   Lämna din synpunkt på vilka platser du känner dig trygg eller otrygg i kommunen mellan 20 mars och 20 april.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Enkelt avhjälpta hinder - anmälan

   Har du upptäckt hinder i den offentliga miljön när du rör dig ute på stan eller i publika lokaler? Du kan tipsa Burlövs kommun om felbyggda saker och bristande tillgänglighet.

   Har du upptäckt hinder i den offentliga miljön när du rör dig ute på stan eller i publika lokaler? Du kan tipsa Burlövs kommun om felbyggda saker och bristande tillgänglighet.

  • Fiber till bostadsrättsförening/samfällighet - intresseanmälan

   Här anmäler du som representant för en bostadsrättsförening eller samfällighet intresse för fiberanslutning via Burlövs Öppna Stadsnät.

   Här anmäler du som representant för en bostadsrättsförening eller samfällighet intresse för fiberanslutning via Burlövs Öppna Stadsnät.

  • Fiber till hyresfastighet - intresseanmälan

   Här anmäler du som fastighetsägare till en hyresfastighet intresse för fiberanslutning via Burlövs Öppna Stadsnät.

   Här anmäler du som fastighetsägare till en hyresfastighet intresse för fiberanslutning via Burlövs Öppna Stadsnät.

  • Ny eller ändrad utfart- Ansökan

   Här kan du ansöka om ny eller ändrad utfart.

   Här kan du ansöka om ny eller ändrad utfart.

  • Trädfällning och nedtagande av vegetation på kommunal mark - Ansökan

   Tjänsten vänder sig till dig som har önskemål om nedtagning av träd, buskar eller annan vegetation som står på kommunens mark. Samtliga inkomna ärenden hanteras en gång per år. Vi behöver därför ditt önskemål senast den 15 september för att hantera det under kommande vinterhalvår och återkommer med beslut efter årsskiftet.

   Tjänsten vänder sig till dig som har önskemål om nedtagning av träd, buskar eller annan vegetation som står på kommunens mark. Samtliga inkomna ärenden hanteras en gång per år. Vi behöver därför ditt önskemål senast den 15 september för att hantera det under kommande vinterhalvår och återkommer med beslut efter årsskiftet.

  Övriga e-tjänster (5)