Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Alkohol, tobak och spel (15)

  Bygga, bo och miljö (34)

  • Ansökan om slutbesked

   Har du byggt klart?

   Här kan du skicka in handlingar inför slutbesked eller slutsamråd.

  • Begäran om startbesked eller tekniskt samråd

   Här kan du som har fått ett lov lämna in en begäran om att få startbesked.

  • Bygglov, bygganmälan och andra åtgärder

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka om lov, förhandsbesked eller också göra en anmälan för åtgärder som inte kräver lov.

  • Byggärende, komplettering

   I denna tjänst kan du komplettera ditt pågående byggärende.

  • Driftstörning i verksamhet - avvikelse anmälan

   Här gör du som verksamhets / företagare anmälan om driftstörning eller avvikelse t.ex. onormalt buller, brand, okontrollerat utsläpp m.m.

    

  • Fordonsbranschen - årsrapport

   Årsrapport för fordonsbranschen ska skickas in före mars månads utgång.

  • Följ och komplettera dina miljöärenden

   E-tjänst för att följa och komplettera dina ärenden

  • Företagsrapportering: Köldmedierapporter, skrotningsintyg, konvertering, installation

   Här kan du digitalt lämna in din årsrapport för köldmedia för rapporteringsskyldiga köldmedieanläggningar. 

  • Föroreningsskada - Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada

   Anmäl om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt 10 kap miljöbalken samt 28 § förordning (1998:899)

   Om tillsynsmyndigheten bedömer att efterbehandlingsåtergärderna kan leda till betydande skada eller olägenhet, kan myndigheten förlägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd för saneringsverksamheten hos länsstyrelsen.

    

    

  • Grannhörande - lämna svar

   Har du fått brev där du får möjlighet att yttra dig om ett lov eller förhandsbesked?

   Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

  • Gödselspridning - Dispens ansökan

   Ansökan om dispens från vissa av kraven om gödselspridning i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62, 2015:21) om miljöhänsyn i jordbruket vad gäller växtnäring.

    

   Gödsel kan leda till utsläpp av kväve och fosfor. Det bidrar till övergödda sjöar, vattendrag och hav samt höga kvävehalter i grundvatten. För att minska miljöpåverkan finns regler för hur du ska hantera gödsel och planera din växtodling. 

  • Hälsoskyddsverksamhet anmäla ny/ändring

   Med e-tjänsten kan du anmäla en ny hälsoskyddsverksamhet eller meddela förändringar i en befintlig hälsoskyddsverksamhet.

  • Inrättande av avloppsanläggning - ansökan

    

   Här ansöker du om tillstånd för avloppsanläggning

  • Klagomål miljö & hälsa

   Här kan du anmäla störningar som faller inom miljöbalkens område. Störningen ska utgöra en olägenhet som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig.

  • Kommunikation med handläggare

   Genom att logga in med din e-legitimation kan du här lämna ett meddelande till din handläggare i dina byggärenden.

    

  • Kompostering av organiskt hushållsavfall - ansökan

   För att få kompostera hushållsavfall behöver du ansöka det till kommunen.  Ansökan enligt avfallsförordningen (2011:927) 45 § och lokal renhållningsordning

  • Livsmedelsverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet

   Med e-tjänsten kan du anmäla en ny livsmedelsverksamhet, ändra en befintlig verksamhet eller avsluta en befintlig verksamhet.

  • Lägg till intressent till ditt byggärende (ex. kontrollansvarig)

   Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

   Denna e-tjänst ger även möjlighet att lägga till en ny kontaktperson i ärendet.

  • Mina byggärenden

   I denna e-tjänst kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig se vad som händer i dina byggärenden.
   För att du ska kunna se och följa ett ärende via e-tjänsten behöver ärendet vara registrerat på dig med ditt personnummer. Det är möjligt att se både pågående och avslutade ärenden.

  • PCB-sanering av fogmassor - anmälan

   Sanering ska anmälas till kommunen senast tre veckor innan saneringsarbetena påbörjas enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.

    

  • Sotning av egen anläggning- ansökan

   Ansökan om dispens för fastighetsägare att utföra sotning på den egna fastigheten

  • Ta del av beslut som granne eller sakägare

   Om du har fått ett meddelande av oss om att din granne har fått ett beslut i sitt ärende. Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslutet och de handlingar som ligger till grund för beslutet.

  • Tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område - ansökan

   Om du bor inom detaljplanelagt område och vill hålla vissa djur på din fastighet måste du ha tillstånd. Det gäller nötkreatur, häst, get, får och svin, samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur

  • Uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändamål - ansökan

   Användning av avfall för anläggningsändamål.

   Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 29 kap miljöprövningsförordningen (2013:251).

  • Utsortering av bygg- och rivningsavfall - Ansökan om dispens

   Här kan du som hanterar bygg- och rivningsavfall ansöka om dispens från att sortera ut viss typ av avfallsslag.

  • Värmepump installation - anmälan

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

  • Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel - Ansökan

   Ansökan/anmälan enligt NFS 2015:2 och 2015:3, se även förordning 2014:425 om bekämpningsmedel

  • Årsrapporter för miljöfarliga verksamheter

   Årsrapport för din verksamhet, du kan lämna in den här via e-tjänsten.

  Förskola och skola (21)

  Kommun och politik (4)

  Kontakta oss (2)

  Kultur, fritid och föreningsliv (5)

  Löneservice (1)

  Näringsliv och organisationer (4)

  Stöd och omsorg (16)

  • Bostadsanpassning - Ansökan

   Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.  Här hittar du även blankett för fullmakt och medgivande från fastighetsägare. Du ansöker digitalt genom att med bank-id logga in i vårt system för att ansöka. Det går även att använda en blankett  och skicka in den till Burlövs kommun

  • Informationssamtal ansökan

   Informationssamtal
   Om ett barn bor i Burlövs kommun erbjuder familjerätten föräldrarna Informationssamtal (Lag 2021:530). I informationssamtal får föräldrar relevant information som syftar till att de ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

  • Insatser enligt LSS, ansökan

   Här kan du ansöka om insatser enligt LSS, lagen om stöd och service, digitalt eller via blankett.

   För att kunna starta e-tjänsten krävs att sökande har ett eget bank-id.
   I annat fall kan ni använda blanketten eller inkomma på annat sätt t.ex. muntligt till kommunens handläggare.

  • Nyttjanderättshavares - medgivande

   För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag måste alla kontraktsinnehavare eller bostadsrättshavare till bostaden ge sitt medgivande till att de sökta anpassningsåtgärderna får utföras. Det vill säga att om någon annan än du, helt eller delvis, står på kontraktet till hyresrätten eller på köpeavtalet för bostadsrätten så ska den/de godkänna anpassningsåtgärderna.

  • Omsorg, stöd och service enligt Socialtjänstlagen - Ansökan

   Här ansöker du som är äldre, vuxen med funktionsnedsättning eller demenssjukdom om hjälp och stöd i form av till exempel hemtjänst, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm, anhörigstöd eller särskilt boende.

    

    

  • Samarbetssamtal - ansökan

   Här kan du ansöka om samarbetssamtal

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten.

  • Stöd gällande barn, ungdom och familj - ansökan

   Här kan du som är över 15 år ansöka om stöd för egen del eller för ditt barn som du är vårdnadshavare för eller för stöd i din föräldraroll.

  • Stödsamtal med familjebehandlare eller missbruksbehandlare

   Stödsamtal med familjebehandlare eller missbruksbehandlare

   Vi på öppenvården Magnolian utgår från dina eller familjens önskemål och strävar efter att skapa förändring och hitta lösningar som är hållbara för dig/ er. Tillsammans med dig hittar vi lösningar för att förändra det som du/ni upplever som svårigheter.

  • Trygghetscirkeln - Anmälan

   En kostnadsfri kurs för vårdnadshavare till barn i åldern 4 månader till 6 år.

   I trygghetscirkeln pratar vi om förhållningssätt och hur våra barn kan bli tryggare. Du får tips på hur du kan förstå och möta ditt barns behov på bästa sätt.

  • Val av utförare för stöd- och serviceinsatser

   Val av stöd- och serviceinsatser:

   - Tvätt

   - Städ

    - Ledsagarservice enligt socialtjänstlagen

    - Avlösarservice enligt socialtjänstlagen

  Trafik och infrastruktur (12)

  • Digital trygghetsvandring 2025

   Lämna din synpunkt på vilka platser du känner dig trygg eller otrygg i kommunen mellan 20 mars och 20 april.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Enkelt avhjälpta hinder - anmälan

   Har du upptäckt hinder i den offentliga miljön när du rör dig ute på stan eller i publika lokaler? Du kan tipsa Burlövs kommun om felbyggda saker och bristande tillgänglighet.

  • Fiber till bostadsrättsförening/samfällighet - intresseanmälan

   Här anmäler du som representant för en bostadsrättsförening eller samfällighet intresse för fiberanslutning via Burlövs Öppna Stadsnät.

  • Ny eller ändrad utfart- Ansökan

   Här kan du ansöka om ny eller ändrad utfart.

  • Odlingslott - Anmälan

   Här kan du skicka in din anmälan för att ställa dig i kö för en odlingslott i Arlöv eller Åkarp.

   Vid anmälan via e-tjänsten får du en köplats. Det kostar inget att stå i kö.

  • Trädfällning och nedtagande av vegetation på kommunal mark - Ansökan

   Tjänsten vänder sig till dig som har önskemål om nedtagning av träd, buskar eller annan vegetation som står på kommunens mark. Samtliga inkomna ärenden hanteras en gång per år. Vi behöver därför ditt önskemål senast den 15 september för att hantera det under kommande vinterhalvår och återkommer med beslut efter årsskiftet.

  Övriga e-tjänster (5)