Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Alkohol, tobak och spel (15)

  Visa allaVisa färre

  Bygga, bo och miljö (36)

  • Ajourhållning av lägenhetsregistret. Småhus inklusive fritidshus

   Här ska fastighetsägare lämna förslag till kommunen om nya lägenhetsnummer.

    

   Här ska fastighetsägare lämna förslag till kommunen om nya lägenhetsnummer.

    

  • Anmälan om verksamhet med bassängbad m.m.

   Anmälan enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

   Anmälan enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

  • Begäran om planbesked

   Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

    

    

   Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

    

    

  • Cistern installation/avinstallation - anmälan

   Enligt 4 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24).

   Enligt 4 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24).

  • Drift av förskola, fritidshem och skola - anmälan enligt 38 § förordning (1998:899)

   Drift av förskola, fritidshem och skola enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

    

   Drift av förskola, fritidshem och skola enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

    

  • Driftstörning - avvikelse anmälan

   Här gör du anmälan om driftstörning eller avvikelse t.ex. onormalt buller, brand, okontrollerat utsläpp m.m.

    

   Här gör du anmälan om driftstörning eller avvikelse t.ex. onormalt buller, brand, okontrollerat utsläpp m.m.

    

  • Ej bygglovpliktig åtgärd - anmälan

   E-tjänst för anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

    

   E-tjänst för anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

    

  • Eldstad/rökkanal - anmälan

   E-tjänst för anmälan om eldstad/rökkanal

    

   E-tjänst för anmälan om eldstad/rökkanal

    

  • Fordonsbranschen - årsrapport

   Årsrapport för fordonsbranschen ska skickas in före mars månads utgång.

   Årsrapport för fordonsbranschen ska skickas in före mars månads utgång.

  • Förhandsbesked - ansökan

   Här kan du ansöka om förhandsbesked

   Här kan du ansöka om förhandsbesked

  • Föroreningsskada - Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada

   Anmäl om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt 10 kap miljöbalken samt 28 § förordning (1998:899)

   Om tillsynsmyndigheten bedömer att efterbehandlingsåtergärderna kan leda till betydande skada eller olägenhet, kan myndigheten förlägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd för saneringsverksamheten hos länsstyrelsen.

    

    

   Anmäl om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt 10 kap miljöbalken samt 28 § förordning (1998:899)

   Om tillsynsmyndigheten bedömer att efterbehandlingsåtergärderna kan leda till betydande skada eller olägenhet, kan myndigheten förlägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd för saneringsverksamheten hos länsstyrelsen.

    

    

  • Gödselspridning - Dispens ansökan

   Ansökan om dispens från vissa av kraven om gödselspridning i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62, 2015:21) om miljöhänsyn i jordbruket vad gäller växtnäring.

    

   Gödsel kan leda till utsläpp av kväve och fosfor. Det bidrar till övergödda sjöar, vattendrag och hav samt höga kvävehalter i grundvatten. För att minska miljöpåverkan finns regler för hur du ska hantera gödsel och planera din växtodling. 

   Ansökan om dispens från vissa av kraven om gödselspridning i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62, 2015:21) om miljöhänsyn i jordbruket vad gäller växtnäring.

    

   Gödsel kan leda till utsläpp av kväve och fosfor. Det bidrar till övergödda sjöar, vattendrag och hav samt höga kvävehalter i grundvatten. För att minska miljöpåverkan finns regler för hur du ska hantera gödsel och planera din växtodling. 

  • Inrättande av avloppsanläggning - ansökan

    

   Här ansöker du om tillstånd för avloppsanläggning

    

   Här ansöker du om tillstånd för avloppsanläggning

  • Kompostering av organiskt hushållsavfall - ansökan

   För att få kompostera hushållsavfall behöver du ansöka det till kommunen.  Ansökan enligt avfallsförordningen (2011:927) 45 § och lokal renhållningsordning

   För att få kompostera hushållsavfall behöver du ansöka det till kommunen.  Ansökan enligt avfallsförordningen (2011:927) 45 § och lokal renhållningsordning

  • Kontrollansvarig - Anmälan

   Använd denna e-tjänst för att anmäla kontrollansvarig

   Använd denna e-tjänst för att anmäla kontrollansvarig

  • Livsmedelsverksamhet - anmälan om registrering

   Här kan du anmäla och registrera din livsmedelsverksamhet direkt via e-tjänst
   Artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004

   Här kan du anmäla och registrera din livsmedelsverksamhet direkt via e-tjänst
   Artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004

  • Livsmedelsverksamhet - anmälan om ändring/upphörande

   Denna e-tjänst används för anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsanläggning. 

    

   Denna e-tjänst används för anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsanläggning. 

    

  • Miljöfarlig verksamhet - anmälan

   Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 §

   Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 §

  • Misstänkt matförgiftning - anmälan

   Om du misstänker att du blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Burlövs kommun kan du anmäla detta här. 

   Om du misstänker att du blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Burlövs kommun kan du anmäla detta här. 

  • PCB-sanering av fogmassor - anmälan

   Sanering ska anmälas till kommunen senast tre veckor innan saneringsarbetena påbörjas enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.

    

   Sanering ska anmälas till kommunen senast tre veckor innan saneringsarbetena påbörjas enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.

    

  • Registrering av dricksvattenanläggning - anmälan

   Anmälan om ny dricksvattenanläggning eller befintlig anläggning t.ex. ändrad beredning, ändrad råvattentäkt. 

   Anmälan om ny dricksvattenanläggning eller befintlig anläggning t.ex. ändrad beredning, ändrad råvattentäkt. 

  • Skylt/ljusanordning - ansökan om lov

   I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning. Motsvarande kan gälla utanför detaljplanelagt område, om kommunen har bestämt det i områdesbestämmelser.

    

   I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning. Motsvarande kan gälla utanför detaljplanelagt område, om kommunen har bestämt det i områdesbestämmelser.

    

  • Sotning av egen anläggning- ansökan

   Ansökan om dispens för fastighetsägare att utföra sotning på den egna fastigheten

   Ansökan om dispens för fastighetsägare att utföra sotning på den egna fastigheten

  • Störning - anmälan

   Med denna e-tjänst kan du anmäla om du upplever störning i form av t.ex. buller, ventilation, fukt eller mögel, störande grannar, lukt, temperatur, avfall, utsläpp avlopp, vedeldning och skadedjur.

    

   Med denna e-tjänst kan du anmäla om du upplever störning i form av t.ex. buller, ventilation, fukt eller mögel, störande grannar, lukt, temperatur, avfall, utsläpp avlopp, vedeldning och skadedjur.

    

  • Tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område - ansökan

   Om du bor inom detaljplanelagt område och vill hålla vissa djur på din fastighet måste du ha tillstånd. Det gäller nötkreatur, häst, get, får och svin, samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur

   Om du bor inom detaljplanelagt område och vill hålla vissa djur på din fastighet måste du ha tillstånd. Det gäller nötkreatur, häst, get, får och svin, samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur

  • Uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändamål - ansökan

   Användning av avfall för anläggningsändamål.

   Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 29 kap miljöprövningsförordningen (2013:251).

   Användning av avfall för anläggningsändamål.

   Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 29 kap miljöprövningsförordningen (2013:251).

  • Verksamhet med hygienisk behandling - anmälan

   Verksamhet enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5 och 2014:1) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

   Verksamhet enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5 och 2014:1) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

  • Värmepump installation - anmälan

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

  • Växthus - Årsrapport

   Här kan du fylla i och skicka in din årsrapport för växthus direkt via e-tjänst.

   Här kan du fylla i och skicka in din årsrapport för växthus direkt via e-tjänst.

  • Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel - Ansökan

   Ansökan/anmälan enligt NFS 2015:2 och 2015:3, se även förordning 2014:425 om bekämpningsmedel

   Ansökan/anmälan enligt NFS 2015:2 och 2015:3, se även förordning 2014:425 om bekämpningsmedel

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (1)

  Kultur, fritid och föreningsliv (4)

  Näringsliv och arbete (1)

  Stöd och omsorg (14)

  • Bostadsanpassning - Fullmakt för ombud

   Denna blankett är till för dig som vill ge en person fullmakt att företräda dig i ärenden om bostadsanpassningsbidrag i Burlövs kommun. Om personen du vill ge fullmakt är medlem i samma hushåll som du själv behövs ingen fullmakt.

   Denna blankett är till för dig som vill ge en person fullmakt att företräda dig i ärenden om bostadsanpassningsbidrag i Burlövs kommun. Om personen du vill ge fullmakt är medlem i samma hushåll som du själv behövs ingen fullmakt.

  • Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan

   Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

   Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

  • Fullmakt för LSS (pdf)

   Du som assistansberättigad kan vid sjukfrånvaro hos ordinarie personlig assistent genom fullmakt uppdra åt någon annan, t.ex. anställd hos assistansanordnaren, att hos kommunen ansöka om ekonomiskt stöd.

   Du som assistansberättigad kan vid sjukfrånvaro hos ordinarie personlig assistent genom fullmakt uppdra åt någon annan, t.ex. anställd hos assistansanordnaren, att hos kommunen ansöka om ekonomiskt stöd.

  • Försörjningsstöd - Nyansökan (Blankett)

   Enligt socialtjänstlagen 4 kap. har du rätt till försörjningsstöd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet är behovsprövat och utbetalas av kommunens socialtjänst.

   Enligt socialtjänstlagen 4 kap. har du rätt till försörjningsstöd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet är behovsprövat och utbetalas av kommunens socialtjänst.

  • Insatser enligt LSS, ansökan

   Här kan du ansöka om insatser enligt LSS, lagen om stöd och service, digitalt eller via blankett.

   Här kan du ansöka om insatser enligt LSS, lagen om stöd och service, digitalt eller via blankett.

  • Omsorg, stöd och service enligt Socialtjänstlagen - Ansökan

   Här ansöker du som är äldre, vuxen med funktionsnedsättning eller demenssjukdom om hjälp och stöd i form av till exempel hemtjänst, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm, anhörigstöd eller särskilt boende.

    

    

   Här ansöker du som är äldre, vuxen med funktionsnedsättning eller demenssjukdom om hjälp och stöd i form av till exempel hemtjänst, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm, anhörigstöd eller särskilt boende.

    

    

  • Samarbetssamtal - ansökan

   Här kan du ansöka om samarbetssamtal

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten. 

   Samtalen sker på föräldrarnas initiativ och är frivilliga

   Samtalen syftar till att föräldrarna skall kunna fatta gemensamma beslut i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor eller att förbättra sitt samarbete om barnet. Om samtalen leder till en överenskommelse kan föräldrarna teckna ett juridiskt bindande avtal.

   Samtalen registreras ej

   Det som framkommer under samtalen journalförs inte.

    

   Här kan du ansöka om samarbetssamtal

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten. 

   Samtalen sker på föräldrarnas initiativ och är frivilliga

   Samtalen syftar till att föräldrarna skall kunna fatta gemensamma beslut i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor eller att förbättra sitt samarbete om barnet. Om samtalen leder till en överenskommelse kan föräldrarna teckna ett juridiskt bindande avtal.

   Samtalen registreras ej

   Det som framkommer under samtalen journalförs inte.

    

  • Stöd gällande barn, ungdom och familj - ansökan

   Här kan du som är över 15 år ansöka om stöd för egen del eller för ditt barn som du är vårdnadshavare för eller för stöd i din föräldraroll.

   Här kan du som är över 15 år ansöka om stöd för egen del eller för ditt barn som du är vårdnadshavare för eller för stöd i din föräldraroll.

  Visa allaVisa färre

  Trafik och infrastruktur (12)

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och barnomsorg (17)

  Visa allaVisa färre

  Övriga e-tjänster (11)

  • Behovsbeskrivning och plan för extraordinära stödinsatser

   Denna tjänst rör ej privatpersoner, används enbart av andra skolor utanför Burlövs kommun.

   Denna tjänst rör ej privatpersoner, används enbart av andra skolor utanför Burlövs kommun.

  • Funktion företagslots - Vägledning för företagare

   Ska du starta ett företag eller har du redan ett befintligt företag och önskar utveckla din verksamhet erbjuder Burlövs kommun funktion företagslots, en kostnadsfri tjänst som gör det enklare att starta och driva företag i Burlöv. Om du skall komma ifråga antas du ha behov av att träffa minst två områden. Det kan vara frågor som tex berör miljö, bygglov, tekniska avdelningen, plan-, mark- och exploatering, livsmedel, fiberutbyggnad, tillstånd för tobaksförsäljning och näringsliv. 

   Vid ett informellt förbokat möte träffar du tjänstemän från de olika kommunala myndigheter som berör din verksamhet på en och samma gång. Tanken är att ge dig snabb vägledning och samordning av dina kontakter i mötet med kommunen. Under detta möte får du svar på vilka tillstånd som krävs och hur din affärsidé på bästa sätt kan bli genomförbar.

   Det fattas inga beslut under lotsmötet.

   Här kommer du att få svara på ett par frågor om din verksamhet eller affärsidé och boka en tid för ett möte. Du kommer sedan få en bekräftelse via e-post från Elisabeth Nilsson, kommunvägledare i Medborgarservice på att din företagslots blivit bokad.

   Vi vill att du loggar in med e-legitimation för att identifiera dig och för att vi ska kunna kommunicera med dig via e-tjänsten. När du är inloggad kan du alltid se dina pågående ärende under mina sidor och ta kontakt med oss i ditt ärende.

   Ska du starta ett företag eller har du redan ett befintligt företag och önskar utveckla din verksamhet erbjuder Burlövs kommun funktion företagslots, en kostnadsfri tjänst som gör det enklare att starta och driva företag i Burlöv. Om du skall komma ifråga antas du ha behov av att träffa minst två områden. Det kan vara frågor som tex berör miljö, bygglov, tekniska avdelningen, plan-, mark- och exploatering, livsmedel, fiberutbyggnad, tillstånd för tobaksförsäljning och näringsliv. 

   Vid ett informellt förbokat möte träffar du tjänstemän från de olika kommunala myndigheter som berör din verksamhet på en och samma gång. Tanken är att ge dig snabb vägledning och samordning av dina kontakter i mötet med kommunen. Under detta möte får du svar på vilka tillstånd som krävs och hur din affärsidé på bästa sätt kan bli genomförbar.

   Det fattas inga beslut under lotsmötet.

   Här kommer du att få svara på ett par frågor om din verksamhet eller affärsidé och boka en tid för ett möte. Du kommer sedan få en bekräftelse via e-post från Elisabeth Nilsson, kommunvägledare i Medborgarservice på att din företagslots blivit bokad.

   Vi vill att du loggar in med e-legitimation för att identifiera dig och för att vi ska kunna kommunicera med dig via e-tjänsten. När du är inloggad kan du alltid se dina pågående ärende under mina sidor och ta kontakt med oss i ditt ärende.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Odlingslott - Anmälan

    

   Anmälan till Burlöv kommuns Odlingslott sker genom e-tjänst. Betalning görs därefter på erhållen faktura.

   Burlövs kommun har 6 odlingslotter på Dalslund i Åkarp de är mellan 66 kvm och 124 kvm kostnad 2,83kr/kvm. På Allégatan i Arlöv finns 30 odlingslotter alla är 100kvm kostnad 2,82kr/kvm.

    

   Anmälan till Burlöv kommuns Odlingslott sker genom e-tjänst. Betalning görs därefter på erhållen faktura.

   Burlövs kommun har 6 odlingslotter på Dalslund i Åkarp de är mellan 66 kvm och 124 kvm kostnad 2,83kr/kvm. På Allégatan i Arlöv finns 30 odlingslotter alla är 100kvm kostnad 2,82kr/kvm.

  • Test göran

   Kort beskrivning

   Kort beskrivning

  • Vill du hjälpa till - anmäl ditt intresse här

   Konsekvenserna av Coronaviruset är svåra att överblicka. Det är många som hör av sig till oss och vill hjälpa till och via denna sida kan du anmäla ditt intresse.

   Konsekvenserna av Coronaviruset är svåra att överblicka. Det är många som hör av sig till oss och vill hjälpa till och via denna sida kan du anmäla ditt intresse.

  Visa allaVisa färre