Utsortering av bygg- och rivningsavfall - Ansökan om dispens

LÄS MER

Nya bestämmelser från den 1 augusti 2020
Från och med den 1 augusti 2020 gäller nya bestämmelser för den som hanterar bygg- och rivningsavfall.  Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut trä, mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten, metall, glas, plast och gips. Utöver de lagfästa utsorteringskraven är det önskvärt att fler avfallsslag sorteras och återvinns.

Den som samlar in bygg- och rivningsavfall som har sorterats ut ska samla in avfallsslagen separat och vid källan, dvs där avfallet uppstår. De nya reglerna syftar till en ökad återanvändning och materialåtervinning samt att främja cirkulära materialflöden inom bygg- och rivningsverksamheter.

Kraven om utsortering gäller inte om separering av avfallsslag inte är möjligt enligt god praxis och om avfallsslaget är förorenat och en inblandning i övrigt utsorterat avfall innebär en risk för kontaminering. Den som bedömer om de omfattas av undantaget bör dokumentera denna bedömning för att kunna visa upp denna för tillsynsmyndigheten.
 

Ansökan om dispens
För dig som hanterar bygg- och rivningsavfall finns det en möjlighet att söka dispens från bestämmelserna om utsortering i enskilda fall. Dispensen får endast ges om separat insamling inte är genomförbar eller om fördelarna inte överväger nackdelarna. Observera att utsorteringskravet gäller både vid byggnation och rivning. Kraven var tidigare främst inriktade mot rivningsverksamhet vilket nu har förändrats.
 

Hämta blanketten, fyll i den och skicka den samt bilagor med post till:  

Burlövs kommun

Miljö och byggförvaltningen 

Box 53

232 21 Arlöv

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
burlovs.kommun@burlov.se