Insatser enligt LSS, ansökan

LÄS MER

​​​​​Den här tjänsten kan även du som är förmyndare, förvaltare, god man, ombud med fullmakt eller vårdnadshavare använda.

Tänk på att ansökan görs på den personen vars BankID används i e-tjänsten. Om du söker åt en annan person än dig själv kan du alltså ej använda ditt eget BankID, utan måste fylla i blanketten eller kontakta kommunens LSS-handläggare för registrering.

 

Insatser du kan ansöka om enligt lagen om LSS, lagen om stöd och service (9§):

 • Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmarenligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.
 • Ledsagarservice
 • Biträde av kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen, samt under lov
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. 

LSS (1§) gäller för personer med :

 • Med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • Med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • Med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service

För att styrka din personkrets bedömning måste du inkomma med ett läkarintyg.