Ändrade ägarförhållanden - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som har beviljats serveringstillstånd ska anmäla hos kommunen när han eller hon avser att påbörja verksamheten. Anmälan ska också göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott sker i den. Om verksamheten förändras till sin omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för tillsynen ska detta också anmälas, liksom betydande förändringar av ägarförhållandena.

Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses, utan dröjsmål. Alkohollagen (2010:1622) 9 kap. 11 §.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa