Ansökan om färdtjänst

LÄS MER

Information om färdtjänst

Färdtjänst är en transportform för den som på grund av funktionsnedsättning, som inte är tillfällig, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Det innebär bl a att färdtjänstresor om möjligt ska samordnas, så att flera personer reser tillsammans. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att en resenär, på grund av sitt hälsotillstånd, åker ensam.

Färdtjänst får inte användas för resor som staten, kommunen eller landstinget, enligt annan lag eller förordning, är skyldig att ordna eller betala. Det gäller t ex sjukresor, skolskjutsar och resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering m m. Egenavgifter för färdtjänstresor beslutas av kommunfullmäktige.

Utredning och beslut
Ansökningar om färdtjänst utreds av en handläggare hos den nämnd, som kommunfullmäktige utsett att fatta beslut i dessa ärenden. Om det behövs kan kommunen begära att den sökande inkommer med läkarintyg (ev från läkare med specialistkompetens). Läkarintyget ska innehålla uppgifter om funktionsnedsättningen, inverkan på sökandens förmåga att resa med allmänna kommunikationer, funktionsnedsättningens omfattning och varaktighet samt läkarens uppfattning om behovet av färdtjänst.

Den sökande har alltid rätt att ta del av utredningen och att lämna synpunkter innan beslut fattas. Beslut om färdtjänst kan överklagas hos förvaltningsrätten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten